2017 April 24   ,   ٢٨ رجب ١٤٣٨   ,    دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶     
کد خبر : ۱۵۲۹۱ گروه : آموزش تاریخ انتشار :شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

اگزیم نیوز به منظور آشنایی خوانندگان خود قانون اتاق بازرگانی را منتشر می کند

ماده1-بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.

ماده2- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.
ماده3- مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد.
ماده4- حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشور است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشد.
تبصره1- تاسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.
تبصره2- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.
تبصره3- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رییس اتاق ایران است.
وظایف و اختیارات
ماده5- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق.
ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.

ارکان اتاق ایران
ماده6- ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف- شورای عالی نظارت
ب- هیات نمایندگان
ج- هیات رییسه
ماده7- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:
الف- هیات نمایندگان
ب- هیات رییسه
ماده8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رییس موسسه استاندارد و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. (1)
ماده9- وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف- بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه.
ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
د- انحلال اتاق ها طبق ماده10.
هـ- تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
تبصره1- شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.
تبصره2- موارد و شرایط ابطال عضویت براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ماده10- اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:

- از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
- عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق
تبصره- با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا براساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
هیات نمایندگان
ماده11- هیات نمایندگان اتاق ایران:
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره1- در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
تبصره2- هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
تبصره3- از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
تبصره4- عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.
ماده12- تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای مدت 4 سال انتخاب می شوند:
20 نفر به انتصاب وزراء با ترکیب 10 نفر از وزارت بازرگانی، 8 نفر از وزارت صنایع و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات، 40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانی، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.
ماده13- تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستانها 15 نفر می باشد که 6 نفر از بخش بازرگانی، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
تبصره- در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود در بخش های دیگر انتخاب می شوند.
ماده14- عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
ماده15- انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
تبصره1- اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
تبصره2- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رییس اتاق تشکیل می گردد. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسانید.
ماده16- وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف- انتخاب اعضای هیات رییسه.
ب- بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدود اختیارات محوله.
د- تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
هـ- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده15.
هیات رییسه
ماده17- اعضاء هیات رییسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
ماده18- به منظور اداره امور اجرایی اتاق براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رییس اتاق یکنفر را بعنوان دبیرکل به هیات رییسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید.
تبصره- تعویض دبیرکل به پیشنهاد رییس و تصویب هیات رییسه خواهد بود.
ماده19- وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق ایران عبارتست از:
الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان
ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه.
د- بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
ماده20- وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق شهرستانها بشرح ذیل می باشد:
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت
ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان.
ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی.
د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
ماده21- درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف- حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
ماده22- درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده23- در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده24- آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رییسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد.
ماده25- کلیه داراییها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده26- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها براساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.

 

 

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : قانون اتاق     |     اتاق تهران     |     اتاق بازرگانی     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
 چشم انداز مثبت سیاستهای حمایت از صادرات
چشم انداز مثبت سیاستهای حمایت از صادرات محمود بازاری معتقد است اگر فعال اقتصادی در مسیر تولید با اهداف صادراتی قرار بگیرد و بر اساس آن کالای با کیفیت و با توجه به نیاز مصرف کننده تولید کند نه تنها سود کافی خواهد برد بلکه انگیزه توسعه کسب ...
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ |
یادداشت
نظرسنجی
54.162.234.109
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
کاهش درجه ریسک ایران بعد از برجام
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز خبر داد: کاهش درجه ریسک ایران بعد از برجام آرش شهرآئینی معنقد است عملکرد صندوق در زمینه حمایت از صادرات، قابل توجه بوده است اما به طورکلی باید گفت با کاهش شدت تحریم ها در سال قبل، انتظار می رفت که شتاب برای تجارت بیش ازاین باشد که این انتظار ...
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ |
معرفی کتاب زیبایی شناسی علم اقتصاد
معرفی کتاب زیبایی شناسی علم اقتصاد

کتاب «زیبایی شناسی علم اقتصاد» به قلم دکتر رحیمی بروجرد وارد بازار نشر شد. موضوعات و نظریه های ابن ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: