2018 April 23   ,   ٨ شعبان ١٤٣٩   ,    دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷     
کد خبر : ۱۵۳۰۷ گروه : تولید و صادرات تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
رئیس کمیته بیمه اسلامی در دومین همایش مالی اسلامی مطرح کرد: تأمین رشد اقتصادی از ۴ محور بیمه ای

سعید صحت معتقد است افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است

دکتر سعید صحت، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کمیته بیمه اسلامی امروز در همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد در خصوص نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی به ایراد سخن پرداخت. وی در ابتدای صحبت های خود عنوان داشت: ارتقای سطح تولید داخلی، محور اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که منجر به ارتقاء قدرت ملی ایران خواهد شد. همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور فراهم کرد که به دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب از سوی شرکت های بیمه، این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین اقتصاد مقاومتی شكل خاصی از نظام اقتصادی است كه در وضعيت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن كه نظام اقتصادی را به خطر می اندازد، پديد می آيد.

دکتر صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد ايران طي سالهاي اخير شرايط ويژه و منحصر به فردي را تجربه كرده و انتظار مي رود اين شرايط طي سال هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. بروز بيكاري، كاهش ارزش پول ملي، وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي، واردات بي رويه، نامناسب بودن فضاي كسب و كار از مهم ترين مشكلات و چالشهاي اقتصاد ايران طي يك دهه اخير بوده است. وی در خصوص اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی گفت: وظیفه صنعت بیمه، به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین، تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه  گذاري اقتصادی جامعه نشان دهد.

به گفته وی یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاري های مولد در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاري ها وجود دارد. به گفته وی علاوه بر بانکها که تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت یا میان مدت واحدهای اقتصادی شناخته می شوند بیمه نیز به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.

دانشیار دانشکده علامه طباطبایی در مورد ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت: بیمه از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وی در خصوص راه های تاثیرگذاری توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به 4 عامل زیر اشاره کرد:

الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود
ب) بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است
ج) بیمه به تجهیز پس‌اندازها کمک می‌کند
د) بیمه به کاهش خسارت کمک می‌کند.

در ادامه این همایش صحت عنوان داشت: شفاف ‌سازی در شرکت‌های بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکت‌ها از ضریب شفافیت بالایی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به گفته وی همچنین شفاف ‌سازی نیاز به عزم جدی و جسارت مدیران شرکت‌های بیمه دارد تا صرفا بر اساس مسئولیت ‌پذیری حرفه ای و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند. وی در خصوص کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها، به اقتصاد کلان کشور و کمک‌های صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بیمه مرکزی تدوین شده است؛ از جمله این برنامه ها گسترش هدایت شده شبکه فروش و توسعه پوشش های بیمه ای جدید و ایجاد شرکت های بیمه اتکایی جدید است.

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت: بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه به فوریت مصرف شود، به صورت حق بیمه نزد موسسات بیمه تمرکز یابد و سپس برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است، مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اشتغال و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند. اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است. بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم صدها نفر را مشغول کار می نمایند.

وی در خصوص نقش بیمه در ایجاد اعتبار گفت: اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف معامله، ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی، اعتبار وابسته به آن نیز منتفی می گردد.

به عقیده این استاد دانشگاه دارایی اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد، برقرار خواهد بود. همچنین نقش بیمه محصولات در فعالیت های کشاورزی، پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است. یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای اقتصادی افزایش می دهد. وجود ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری توسط کشاورزان تلقی می گردد.

دکتر صحت در خصوص حمایت بیمه از شرکت های دانش بنیان عنوان داشت: برای جبران ریسک های شرکت های دانش بنيان مدل حمایت بيمه ای از شرکت های دانش بنيان ارائه شده است که این مدل هشت پوشش بيمه ای مورد نياز شرکت های دانش بنيان را نشان می دهد.

وی در پایان در خصوص پیشنهادات پیش رو به مسائل زیر اشاره داشت:

  • توجه به ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ که ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.
  • اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي آزادﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ
  • ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ بیمه
  • استفاده از تجربه ی سایر کشورها در زمینه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمه
  • نظارت مالی هوشمند از سوی مقام های مالی نظارتی
  • به جریان انداختن سرمایه هایشان در جهت حمایت و توسعه ی کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار و تولید
  • توجه شرکت های بیمه در  مورد توانگری مالی
  • گسترش بیمه کشاورزی در راستای توسعه بیمه کشاورزی
  • آموزش منابع انسانی با توجه به جایگاه آن در رشد و توسعه ی پایدار
  • حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : همایش مالی اسلامی     |     انجمن مالی اسلامی     |     بیمه     |     بانک و بیمه     |     مالی اسلامی     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
اجرای سیاست استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ناممکن است
اجرای سیاست استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ناممکن است خوانساری : اجرای سیاست اخیر دولت در تاکید استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات باید گفت که این امر در عمل ناممکن است چرا که عمده صادرات ایران به کشورهای همجوار صورت می پذیرد و به دلیل مشکلات ...
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
یادداشت
نظرسنجی
54.80.123.20
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
۳۲۰ تریلیون تومان سرمایه گذاری در ۱۱ ماه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری مناطق آزاد خبر داد: ۳۲۰ تریلیون تومان سرمایه گذاری در ۱۱ ماه در ۱۱ ماهه ی اول سال ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تحقّق یافته و نیز ۲۰۲۴ هزار مجوز سرمایه گذاری صادر شده است
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
مبانی سرمایه داری
مبانی سرمایه داری

کتاب مبانی سرمایه داری با بررسی سرمایه‏ داری از دو دیدگاه بالا به پایین و پایین به بالا، ارائه ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: