ربع سكه

 • قیمت طلا و سکه افزایش یافت

  قیمت طلا و سکه افزایش یافت

  بازار آزاد امروز(چهارشنبه چهارم خردادماه) شاهد رشد قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز(سه شنبه سوم خردادماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز(دوشنبه دوم خردادماه)شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۸ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز(یکشنبه اول خردادماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۸۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • ریزش قیمت‌ها در بازار طلا/ بازگشت سکه به کانال ۱۳ میلیون تومانی

  ریزش قیمت‌ها در بازار طلا/ بازگشت سکه به کانال ۱۳ میلیون تومانی

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه) شاهد افت قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۹۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • تداوم کاهش قیمت سکه و طلا

  تداوم کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه) شاهد افت قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۷۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه) شاهد افت قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت سکه و طلا

  رشد قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۹۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا

  کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه) شاهد کاهش محسوس قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۵۴ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • قیمت سکه و طلا رشد کرد

  قیمت سکه و طلا رشد کرد

  بازار آزاد امروز (سه‌شنبه بیستم اردیبهشت ماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳۸ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۸ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افزایش قیمت طلا و سکه

  افزایش قیمت طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه) شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت طلا و سکه

  کاهش قیمت طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (شنبه دهم اردیبهشت ماه) شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افزایش قیمت سکه و کاهش نرخ طلا

  افزایش قیمت سکه و کاهش نرخ طلا

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و افزایش بهای طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۲ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۸ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افزایش قیمت سکه و طلا

  افزایش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه سی‌ویکم فروردین ماه) شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۰ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افزایش قیمت سکه و طلا

  افزایش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (دوشنبه بیست و نهم فروردین ماه) شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۰ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افزایش قیمت سکه و طلا

  افزایش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه) شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت سکه و طلا

  رشد قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (شنبه بیست و هفتم فروردین ماه) شاهد رشد قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت سکه و طلا

  رشد قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (سه شنبه) شاهد رشد قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • ورود سکه به کانال ۱۳ میلیون تومانی

  ورود سکه به کانال ۱۳ میلیون تومانی

  بازار آزاد امروز (یکشنبه) شاهد رشد قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳۳ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۹۶هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (سه شنبه) شاهد رشد قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵۳ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (دوشنبه) شاهد رشد قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (یکشنبه)شاهد کاهش قیمت انواع طلا و سکه به جز سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (سه‌شنبه)شاهد کاهش قیمت سکه تمام بهار و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (دوشنبه) شاهد کاهش قیمت سکه تمام بهار و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۵۴ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت سکه و طلا

  رشد قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (یکشنبه ۲۲ اسفندماه)شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۷۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت طلا و سکه

  رشد قیمت طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (شنبه بیست‌ویکم اسفندماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۶ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان قیمت خورده بود.