سکه

سکه

 • ادامه روند کاهشی قیمت سکه و طلا در بازار

  ادامه روند کاهشی قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (شنبه بیست‌ودوم مردادماه) شاهد تداوم کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۹۸ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (چهارشنبه نوزدهم مردادماه) شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۰ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • افزایش قیمت سکه و طلا در بازار

  افزایش قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (سه شنبه هجدهم مردادماه)شاهد افزایش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۹۰ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (چهارشنبه دوازدهم مردادماه) شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷۵هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (سه‌شنبه یازدهم مردادماه) شاهد رشد قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۶۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش نرخ سکه و طلا در بازار

  کاهش نرخ سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (دوشنبه دهم مردادماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش نرخ سکه و طلا در بازار

  کاهش نرخ سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (یکشنبه نهم مردادماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۸۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (شنبه هشتم مردادماه) شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا

  رشد قیمت سکه و طلا

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (سه شنبه چهارم مردادماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۶۳ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش قیمت سکه و رشد اندک طلا در بازار

  کاهش قیمت سکه و رشد اندک طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (دوشنبه سوم مردادماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۶۷۹ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • روز آرام در بازار سکه و طلا

  روز آرام در بازار سکه و طلا

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (یکشنبه دوم مردادماه) شاهد ثبات قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۹ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۹۸ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (شنبه اول مردادماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۵۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • قیمت‌ها در بازار طلا و سکه کاهشی ماند

  قیمت‌ها در بازار طلا و سکه کاهشی ماند

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (چهارشنبه بیست‌ونهم تیرماه) شاهد افت قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۰۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۶۵۷ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

  تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (سه‌شنبه بیست‌وهشتم تیرماه) شاهد افت قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • بازگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومانی

  بازگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومانی

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (یک بیست‌وششم تیرماه) شاهد افت قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۰۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (شنبه بیست‌وپنجم تیرماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۴۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • روز آرام بازار سکه و طلا

  روز آرام بازار سکه و طلا

  بازار آزاد سکه و طلا امروز (چهارشنبه بیست‌ودوم تیرماه) روز آرامی را پشت سر گذاشت به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۷۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  کاهش قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (سه شنبه بیست‌ویکم تیرماه) شاهد کاهش قیمت سکه تمام و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۹۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۸۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز (شنبه هجدهم تیرماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۰۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه پانزدهم تیرماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • صعود مجدد سکه به کانال ۱۵ میلیون تومانی

  صعود مجدد سکه به کانال ۱۵ میلیون تومانی

  بازار آزاد امروز (سه شنبه چهاردهم تیرماه) شاهد رشد قیمت سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • بازگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومانی

  بازگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومانی

  بازار آزاد امروز (دوشنبه سیزدهم تیرماه) شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۴۰۲ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • کاهش بهای سکه و طلا

  کاهش بهای سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (یکشنبه دوازدهم تیرماه) شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۱۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • افزایش بهای سکه و طلا

  افزایش بهای سکه و طلا

  بازار آزاد امروز (شنبه یازدهم تیرماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه هشتم تیرماه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۱۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 • نکات ضروری برای خرید سکه

  نکات ضروری برای خرید سکه

  رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از مردم خواست سکه را از واحدهای معتبر دارای پروانه کسب خرید و فروش کنند.

 • کاهش قیمت سکه و رشد نرخ طلا

  کاهش قیمت سکه و رشد نرخ طلا

  بازار آزاد امروز(سه شنبه هفتم تیرماه) شاهد تداوم کاهش قیمت انواع سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۰ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

  تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (دوشنبه ششم تیرماه) شاهد تداوم ریزش قیمت انواع سکه و طلا به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۳۴ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • سقوط ۵۵۰ هزار تومانی قیمت سکه

  سقوط ۵۵۰ هزار تومانی قیمت سکه

  بازار آزاد امروز (یکشنبه پنجم تیرماه) شاهد ریزشقیمت انواع سکه و طلا به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۴۳ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • متوسط نرخ فروش سکه ۱۳.۱ میلیون و دلار ۲۷.۲ هزار تومان

  در اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورد؛

  متوسط نرخ فروش سکه ۱۳.۱ میلیون و دلار ۲۷.۲ هزار تومان

  بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش هر دلار آمریکا و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید را در اردیبهشت ماه سالجاری اعلام کرد.