آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

 هیأت وزیران در جلسه های مـورخ 7، 10، و 14/1/1373 بنا بـه پیشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 :

کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

1-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

3-آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

4-اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

5-طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6-کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 - کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه‌کمیته مذکوردروزارت‌بازرگانی‌خواهدبود. نظرکمیته به‌مراجع ذیربط منعکس‌خواهد‌گردید.

تبصره 2*– در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2 **

وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا (15)آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان*** ذی‌ربـط می‌نماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده 3:

  وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش‌کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده 4:

وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها- که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده 5:

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

2ـ کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

3ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

4ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.

5 ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره 1- کالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن* (به استثنای کالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد‌بود. لکن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده 6 :

در مواردی‌که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده  7 :

 مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده 6 فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده8:

الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از‌کالاهایی‌که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است. 

ب ـ کالای ممنوعه توسط دولت شامل‌کلیه‌کالاهایی است‌که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10*:

در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

1– ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:

الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب -  ماشین آلات، تجهیزات‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.

پ -  عملیات ورود و صدور کالا توسط  دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص‌که وزارت‌بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود‌کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.*

ت-   صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

2 – چگونگی صدور کارت بازرگانی*:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود**.

تبصره – کلیه شرکتهای تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:

2-1-1 - داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

2-1-2 - داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

2-1-3 - داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.

2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

2-1-5- داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

2-1-6 - داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی.

2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه***.

2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

2-1-9 – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

2-2-1-  داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

2-2-2 – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

2-2-3 – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

2-3 – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

2-3-1- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.

2-3-2- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.

2-3-3- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع،‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

 2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

3-1– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

3-2– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

4-1 – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.

4-3- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

4-4-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

4-5- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

5 – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده 11* :

کالاهایی که سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

1 ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،‌ در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

2 ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و یا حواله ارزی ¹ وبارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود،‌مشمول این بند نخواهد گردید.

3 ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد گردد.

4 ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب -  در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

1- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد 20 روز.

2- در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی  یا دریایی و زمینی 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین‌‌‌شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3 ـ کلیه کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در‌گمرکات موجود می‌باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره 4 ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.

ماده 12 : حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.

ماده 13:

شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

1ـ تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی .

2- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی .

ماده 14* :

 در اجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. 

ماده 15 : (اصلاحی) *

 اهالی کلیه بخش های مرزی استانهای کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستانهای مرزی با دریافت‌کارت مبادلات  مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره 1  ***– شهرستانهای لامرد و دشتستان و مهر و بخش بیرم از شهرستان لار همچنین بخشهای مرکزی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 2 – کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر میگردد و به مدت یکسال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهای دارنده‌کارت مبادلات مرزی در‌صورتی‌که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحی)

دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره 1 – سقف ارزش‌کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکتهای تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (000/000/300) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور برعهده‌کمیته مندرج در تبصره (1) ماده (17) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) این ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید‌که اقدامات شرکتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهای مربوطه نشود.

تبصره 4* -  بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال‌زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مربوط به مصرف خواهد رسید.

ماده 17**:

دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حد اکثر چهار میلیون و چهارصدهزار (4.400.000) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.

تبصره 1 – فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانـی و متشـکل از وزارتخانه های تعاون، کشور و صنایع و معادن تهیه می شود و پس از تصویب اکثریت وزیران  عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره 2 ***– تعهد ارزی برای صدور‌کالا توسط دارندگان‌کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.

تبصره3 - شرایط مبادله کالاتوسط دارندگان کارت مبادلات مرزی باشرکت تعاونی آنان بشرح زیرمی‌باشد:

کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.

انجام صادرات و واردات‌کلیه‌کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می‌باشد.

 

فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونی های مرزنشینان و شرایط ورود و میزان معافیت گمرکی آنها، موضوع تبصره یک
ماده (17) فوق (مصوبه شماره 71704 / ت 20525 ک مورخ 11/12/77 هیأت وزیران و اصلاحیه‌های آن به شماره‌های 7801/ت 22766 هـ  مورخ 11/4/79  و
شماره 6919/ت 24523هـ  مورخ 22/2/80) 
*.

 

1– برنج خوراکی‌- (50)‌کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت‌ پنجاه و پنج درصد (55%) سود بازرگانی.

2– روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط – (15) کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت سی و پنج درصد (35%) سود بازرگانی.

3– قندوشکر جمعاً (30)‌کیلو‌گرم برای هر نفر در سال با معافیت سی و هشت درصد (38%) سود بازرگانی.

4– تمر هندی – (5) کیلو گرم برای هر نفر درسال فقط برای نقاط ساحلی مشمول با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

5– ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک، و دارچین) ـ جمعاً (3) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

6– چرخ خیاطی دستی یا صنعتی کامل – یک دستگاه برای هر پنجاه نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

7– فلاسک چای– یکدستگاه برای هر پنج نفردر سال با معافیت (30%) حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی.

8– شیشه فلاسک چای– یک عددبرای هرپنج نفردرسال بامعافیت(30%)حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی.

9– چراغ زنبوری ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (20%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

10-  فانوس بادی ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (50%) حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی.

11– چوب چهارتراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت.

12– چوب ساج برای لنج‌سازی ـ  بدون محدودیت.

13– موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

14– میخ مخصوص لنج‌سازی ـ بدون محدودیت.

15– دستگاه و ابزار نجاری برای لنج سازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

16– روغن سیفه برای مصرف در لنج ـ بدون محدودیت.

17– نخ برای ساخت تور ماهیگیری ـ به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید اشتغال دارند.

18- دستگاه بافت تور ماهیگیری ـ به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید اشغال دارند.

19- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت.

20- قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادیکه بکار صیدماهی اشتغال دارندبارعایت ضوابط شیلات

21- موتور ژنراتور برق تا (20) کیلووات برق ـ یک دستگاه برای هر (20) نفر در سال با معافیت (25%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

22-‌کمپرسور یخچال و‌کولرسازگاربا محیط زیست ـ یک دستگاه برای هر(10) نفر در سال با معافیـت  (30%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

23- ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت.

24- دستگاه آب شیرین کن ـ بدون محدودیت.

25- موتور آب کشاورزی (بدون پمپ) یا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدودیت.

26- قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت.

27- کولر گازی فقط برای استانهای جنوبی و لامرد فارس هر خانوار یک دستـگاه در سـال با معافیـت (30%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

28- انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل ـ بدون محدودیت.

29- انواع سموم دفع آفات نباتی مورد تأیید سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدودیت.

30- ماشین پشم چینی ـ بدون محدودیت.

31- تخته نراد ـ بدون محدودیت.

32- انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم چینی- بدون محدودیت.

33- نخ دروگر ـ بدون محدودیت.

34- قطعات خودرو سبک و سنگین و راه سازی (به استثنای قطعات پیکان) ـ بدون محدودیت.

35- ابزارآلات برشی ـ بدون محدودیت.

36- چتایی ـ هر خانوار (100) متر در سال.

37- کارد آشپزخانه هر خانوار (6) عدد در سال.

38- ریش تراش دستی و برقی ـ هر خانوار یک عدد در سال.

39- روسری ترکمنی ـ هر خانوار (3) عدد در سال.

40- پودر فتوکپی ـ بدون محدودیت.

41- پوست گاوی خام ـ بدون محدودیت.

42- ماشین حساب رومیزی ـ هر خانوار یک عدد در سال.

43- پرگار و دوربین نقشه برداری- بدون محدودیت.

44- شیشه خام عینک ـ هر خانوار یک عدد در سال.

45- فریم عینک ـ هر خانوار یک عدد در سال.

46- انواع لوله سیاه بدون درز ـ بدون محدودیت.

ماده 18*:

 استفاده ازمزایای موضوع ماده (10) قانون، توسط کارکنان وملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها تردد می کنند, منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادرو کشتیرانی است.کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایـای شرکتهـای تعاونی مرزنشینان یاخانواده های مرزنشین برخوردار می باشند ومی توانند به تعداد افراد تحت تکفل خودکالاهای قابل ورودشرکتها یا خانواده های مذکوررا با رعایت شرایط مقررو با استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.

تبصره**:

هر یک از‌کارکنان و ملوانان یاد شده می‌توانند علاوه بر استفاده از  مزایای  مذکور برای چهار نوبت در سال و هر بار به میزان چهار میلیون و چهارصد هزار ریال (000/400/4) ریال‌ کالا از محل فهرست‌کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.   

ماده 19:

افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج درماده (211) قانون مدنی برای خریدوفروش کالامی‌باشند می‌توانند با دریافت کارت پیله وری بنام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمایند.

تبصره:کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد. 

ماده 20:

دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشور های مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده 21: *

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور‌که دارای کارنامه شغلی از وابسته‌کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کارو امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتادوهشت میلیون (000/000/88) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کاروامور اجتماعی وبدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی وبااستفاده از(40%) معافیت سودبازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (20%) معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ارایه کارت بازرگانی وبدون اخذمجوزهای مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کارو و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.

تبصره 1- کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل درخارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره 2- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی‌کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور‌خواهد‌بود.

«ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه ای که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.»

·         ·          دستگاه چاپ ملخی

·         ·          دستگاه چاپ روی نایلون

·         ·          دستگاه بستنی یخی اتوماتیک

·         ·          دستگاه چاپ طلا کوب صحافی

·         ·          ماشین بالانس تعمیرگاهی

·         ·          مولتی تیلر

·         ·          روتوتیلر

·         ·          مبدل های حرارتی

·         ·          چرخ خیاطی برقی خانگی

·         ·          ماشین ساخت درب چوبی

·         ·          ماشینهای خراطی چوب

·         ·          مینی لودر

·         ·          کانال کن

·         ·          انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل های حرارتی و غیره

·         ·          خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)

·         ·          ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه

·         ·          ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور

·         ·          ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی

·         ·          ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر-بیلر-موور

·         ·          چاپر خودرو علوفه

·         ·          شیکروسورتینگ و بسته بندی میوه

·         ·          انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس

·         ·          انواع موتورپمپ و الکتروپمپ

·         ·          انوع کمپرسور باد و پمپ های خلاء

·         ·          انواع پمپ‌ها

·         ·          انواع سختی سنج

·         ·          انواع اتوکلاوها

·         ·          انواع پرس های ضربه ای، هیدولیکی، قیچی، گیوتین

·         ·          پرس بر یک، لوله و آرماتور خم کن وآرماتور بر

·         ·          ماشین آلات تولید چرم

·         ·          ماشینهای سندپلاست و شات پلاست

·         ·          ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس 

·         ·          انواع لباسشویی های صنعتی

·         ·          دستگاه شرینگ رب

·         ·          الکتروموتورهای سه فاز تا 30 اسب

·         ·          دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ

·         ·          دستگاههای تولید فرش ماشینی

·         ·          ماشین های بافندگی پارچه بجز WATER JET , AIR JET

·         ·          انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی

·         ·          انواع جرثقیل های پشت کامیونی

·         ·          انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها

·         ·          جرثقیل های موبیل کمتر از 30 تن

·         ·          ماشین آلات بوجاری آرد و غلات

·         ·          کمپرسور های فریونی

·         ·          ماشین های سنگ بری

·         ·          انواع بذرکار و ردیف کار

·         ·          ریک و روتیو اتور و کلتیواتور

·         ·          انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرقونی، زنبه ای، پشت تراکتوری)

·         ·          فارویر

·         ·          کاشت و برداشت سیب زمینی

·         ·          ماشین های عمل آوری پسته

·         ·          مرز کش

·         ·          انواع تریلر

·         ·          شعله افکن

·         ·          انواع دیسک ها

·         ·          لولر

·         ·          مته چاله کن

·         ·          انواع خرمنکوب

·         ·          سفیدکن برنج

·         ·          انواع تراش انیورسال

·         ·          صفحه تراش کورس دار

·         ·          اره لنگ

·         ·          انواع فرز انیورسال افقی-عمودی

·         ·          دریل رادیال

·         ·          دریل ستونی

·         ·          سنگ سنباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد

·         ·          آچارتخت و آچار رینگ

·         ·          انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبرکلاغی، آچارفرانسه

·         ·          انواع شیر آلات و اتصالات

·         ·          انواع لیفتراک غیر برقی

·         ·          انواع دستگاههای تزریق پلاستیک

·         ·          انواع الکترو موتورهای تک فاز تا  چهار کیلو وات

·         ·          انواع تراکتور بین 50 تا 100 قوه اسب

·         ·          گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه

·         ·          مواد پرتو زا و یون زا

 

ماده 22*

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند:

1ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد.

2ـ صادرات‌کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه‌کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نمی‌باشد.

3ـ ورود و ترخیص کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل امکان پذیربوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت‌بازرگانی انجام خواهد شد.

4ـ در مواردی که کالای وارده به بازارچه های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.

5 ـ‌ وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم های بعمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌نماید.

6- واردات کالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل‌گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد.

7- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه های مرزی لغو می شود.

8- کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند.

9- مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

10- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می‌توانند در قبال صادرات‌کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات‌کالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود‌گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه ای فراهم نماید که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.

تبصره (1) – فهرست بازارچه های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.

 

ردیف

نام بازارچه

محل بازارچه

نام استان

کشور هم مرز بازارچه

1

تمرچین

پیرانشهر

آذربایجان غربی

عراق

2

قاسم رش

سردشت

آذربایجان غربی

عراق

3

صنم بلاغی

پلدشت

آذربایجان غربی

نخجوان

4

ساری سو

بازرگان

آذربایجان غربی

ترکیه

5

رازی

مرز رازی

آذربایجان غربی

ترکیه

6

سرو

مرز سو

آذربایجان غربی

ترکیه

7

اشنویه

اشنویه

آذربایجان غربی

عراق

8

کوزه رش

سلماس

آذربایجان غربی

ترکیه*

9

بازارچه جلفا

مرز جلفا

آذربایجان شرقی

آذربایجان

10

بازارچه نوردوز

مرز نوردوز

آذربایجان شرقی

ارمنستان

11

سیران‌بند

بانه

کردستان

عراق

12

باشماق

مریوان

کردستان

عراق

13

سیف

سقز

کردستان

عراق

14

شوشمی

پاوه

کرمانشاه

عراق

15

شیخ صالح

جوانرود

کرمانشاه

عراق

16

پرویزخان

قصر شیرین

کرمانشاه

عراق

17

تیله کوه

سرپل ذهاب

کرمانشاه

عراق

18

خسروی

خسروی

کرمانشاه

عراق

19

مرکز تجاری قطر

بوشهر

بوشهر

قطر

20

کنگان

کنگان

بوشهر

کشور‌های مقابل

21

گناوه

بندرگناوه

بوشهر

کشور‌های مقابل

22

میلک

زابل

سیستان و بلوچستان

افغانستان

23

میرجاوه

میرجاوه

سیستان و بلوچستان

پاکستان

24

کوهک

سراوان

سیستان و بلوچستان

پاکستان

25

پیشین

ایرانشهر

سیستان و بلوچستان

پاکستان

26

پسابندر

بندر پسابندر

سیستان و بلوچستان

پاکستان

27

میل 46

تولک

سیستان و بلوچستان

افغانستان*

28

جالق

جالق

سیستان و بلوچستان

پاکستان**

29

ریمدان

چابهار

سیستان و بلوچستان

پاکستان**

30

گمشاد

زابل

سیستان و بلوچستان

افغانستان**

31

دوغارون

مرزدوغارون

خراسان رضوی

افغانستان

32

باجگیران

مرز باجگیران

خراسان رضوی

ترکمنستان

33

سنگان خواف

سنگان خواف

خراسان رضوی

افغانستان***

34

میل 73

بیرجند

خراسان جنوبی

افغانستان

35

دوکوهانه

نهبندان

خراسان جنوبی

افغانستان

36

یزدان

یزدان

خراسان جنوبی

افغانستان

37

میل 75

بیرجند

خراسان جنوبی

افغانستان

38

پرسه‌سو

پرسه‌سو

خراسان شمالی

ترکمنستان*

39

بازارچه پل

اینچه برون

گلستان

ترکمنستان

40

بازارچه آستارا

آستارا

گیلان

آذربایجان

41

بیله سوار

اردبیل

اردبیل

آذربایجان

42

پارس آباد

اردبیل

اردبیل

آذربایجان

43

بازارچه گرمی

اردبیل

اردبیل

آذربایجان

44

آبادان

آبادان

خوزستان

ــــ

45

خرمشهر

خرمشهر

خوزستان

ــــ

46

بندرجاسک

بندر جاسک

هرمزگان

کشور‌های مقابل

47

جزیره هرمز

جزیره هرمز

هرمزگان

کشور‌های مقابل

48

منطقه تیاب

تیاب

هرمزگان

کشور‌های مقابل

49

بندر کنگ

بندر کنگ

هرمزگان

کشور‌های مقابل

50

مکران

مکران

هرمزگان

کشورهای مقابل****

51

مهران

مهران

ایلام

عراق

52

دهلران

دهلران

ایلام

عراق*

 

é بازارچه‌های مذکور طی مصوبه شماره 64286/ت2396هـ مورخ 5/11/1383 به تصویب رسیده است.

éé بازارچه‌های مذکور طی مصوبه شماره 16532ت26790هـ مورخ 6/5/1381 به تصویب رسیده است.

ééé بازارچه مذکور طی مصوبه شماره 28496/ت32472هـ مورخ 10/5/1384 به تصویب رسیده است.

éééé بازارچه مذکور طی مصوبه شماره 70819/34367 مورخ 4/11/1384 به تصویب رسیده است.

 تبصره(2) –  ارایه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه‌های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محـل بازارچـه‌هـای مشتـرک مـرزی می‌باشد.

تبصره (3) – کلیه فعالیتهای مشابه از قبیل بازارچه های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع‌کالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می‌باشد.

ماده 23 :

ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه درنقطه صفرمرزی، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل ترددافرادبایدبامرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.

تبصره – چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند.

ماده 24: *

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:

1- شرایط صدور مجوز واردات:

اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد.

صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (125%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از‌کالاها و قطعات وارد شده برای تولید‌کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.

تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.

* اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.

2ـ  مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.

3ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:

در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.

* در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا...؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی...؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

** در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

تبصره1- اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره 2 -  گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.

4 – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.

ماده 25 :

دستورالعمل استرداد:

در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (برمبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و در صد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشدباید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذیربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه‌هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده 14 قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل میگردد منعکس نماید.

تبصره 1 – کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره 2 – ایفای تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد .

ماده 26 :

محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خودمی‌باشد. صادرات سایرفرآورده های حاصل ازنفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده 27: *

فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگانی میتواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1- رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.

تبصره 2- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است.

تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی‌شده  برای صادرات کالا  برای صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره 4- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق برگ سبز‌گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای  صادره  مرجع  تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.

ماده 28*:

وزارت بازرگانی باهمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (15) این قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آنهادر سال 1378، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یادشده، دریافتی های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.

تبصره- به وزارت راه وترابری اجازه داده می‌شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.

ماده 29**:

زمان اجرای تغییرات سودبازرگانی

کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سودبازرگانی به گمرک ایران، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.

ماده 30:

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:

در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضیی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده 31: *

مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار‌کالا به ارزش حداکثر  (80) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند،  مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و  یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.

تبصره 1 – تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می‌باشد.

تبصره 2 –کالاهایی‌ که  براساس فهرست کالاهای همراه  مسافر وزارت‌بازرگانی  موضـوع تبصـره  (1) مـاده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده 32 :

کالای همراه مسافر خروجی:

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره 1 – خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره 2 – هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید. **   

تبصره 3 – خارجیانی که بطوررسمی درایران بکار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارنددرپایان کار یاتحصیل می‌توانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف بدون ارایه مجوز یاکارت بازرگانی ازکشورخارج نمایند.

ماده 33 : *

وزارت بازرگانی(کمیته دائمی نرخ‌گذاری‌کالاهای صادراتی) موظف است قیمت‌کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین‌المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمتها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر‌کنندگان در هنگام خروج کالاست.

ماده 34:

ارسال نمونه کالا:

ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرکات اعلام نماید.

ماده 35: **

برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی.

الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌کشور و همچنیـن برگـزاری نمایشگـاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی:

1 - ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.

2 - وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از‌کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.

ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی :

 کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.

ماده 36:

صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:

صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشروپخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده 37:

صدور کالا از طریق پست:

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری باستثنـای کالاهـایی که شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت‌بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصره-سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

ماده 38: *

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

1ـ  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

2- در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران وموافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره1-کسری محتویات محموله های (C.K.D.) کارخانجات مونتاژکه پس ازترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط وموافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.

تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد‌کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

3- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

4- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD ، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسنـاد مربـوط به حمـل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

5- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

6- *ورود و ترخیص موقت یا قطعـی کتـب و نشریـات,CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایـر محصـولات صنعت چاپ، تکثـیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

7 - اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت‌بازرگانی قابل ترخیص خواهد‌بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

9ـ ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده 39*:

ورود کالا از طریق پست:

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره – ورود‌کالاهای موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می‌باشد. 

ماده 40:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی :

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام میشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هرسال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره 1- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می‌گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به موافقت وزارت‌بازرگانی است.

تبصره 2- حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده: 41: *

ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.

تبصره-  موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب  مصوبات  مربوط  اقدام  می شود.

کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان، کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.

سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

ماده 42:

چگونگی ورود کالای مستعمل:

1-  ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می‌باشد.

2- ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.

3- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.

تبصره- گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجـی در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـایـت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.

ماده 43*

ورود‌کالاهایی‌که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام‌گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است.

1- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.

2- کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.

3- کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی‌که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.

4-کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.

5ـ قسمتها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده‌اند، مشروط براینکه قسمتها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.

6ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.

ماده 44:

خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 45 :

جهت کسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده 22 قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال 1373 برای آن دسته از صادرکنندگان فرشهای 30 رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:

1ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

2ـ یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.

اطلاعات موضوع بند 1 با عکس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد

3ـ اطلاعات موضوع بند 1 با عکس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 46:

مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد: *

ردیف

شماره

تاریخ

خلاصه موضوع مصوبه

1

60-4/4 م ن

12/8/1365

معافیت از پرداخت سود بازرگانی کالاهای وارداتی به نام شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های دولتی با حذف نام مرکز تهیه و توزیع کالا

2

89010/ت810هـ

12/9/1368

واردات بدون انتقال ارز  اوراق و مدارک مارکدار مورد نیاز بانکها

3

7064/ت143هـ

7/4/1371

با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند یک مصوبه

 ـ ورود قطعات وارداتی ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز واحدهای ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگانی

4

5493-74/م/ت13936/هـ

8/8/1374

ترخیص کالا با ارایه حداقل اسناد با تعهد وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل (فقط برای یک ماه)

5

125421/ت17703هـ

29/11/1375

تجویز ورود بدون انتقال ارز کالا به نام پروژه‌های وزارتخانه‌های دولتی که به عنوان جبران خسارت وارد می‌گردد.

6

50973/ت17443هـ

5/3/1376

شرایط ورود کالا از ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران فقط بندهای «2»، «5»و «6» با کاهش مبلغ 000/500/2 دلار به یک میلیون دلار (موضوع بند «4» مصوبه شماره 32231/ت19856هـ مورخ 18/5/1377 در بند «2»)

7

7473/ت18439هـ

11/5/1376

با حذف ماده (3) آن ـ معافیت سودبازرگانی کالاهای اهدایی به بنیاد امور بیماری‌های خاص

8

77137/ت19261هـ

2/12/1376

ورود اسب ورزشی و وسائل و ابزار ورزش سوارکاری و چوگان با معافیت از سودبازرگانی.

9

12981/ت19746ک

31/3/1377

ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به داخل کشور.

10

11273/ت21132هـ

8/3/1378

تجویز واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع به دیگر واردکنندگان.

11

67027/ت19966هـ

17/3/1378

تجویز ورود کالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور.

12

11980/ت20626هـ

28/3/1379

معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو مشهد

13

15031/ت22314هـ

19/4/1379

معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو تهران

14

43016/ت25705هـ

29/10/1380

ابقاء کمیته چهار نفره و وظایف آن با جایگزینی نام جناب آقای دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

15

10083/ت26572هـ

25/3/1381

ترخیص خودروهای نمونه عرضه شده در نمایشگاهها توسط شرکت‌کنندگان خارجی حداکثر پنج دستگاه از نمونه‌های مختلف به شرط آنکه بیش از یکسال از ساخت آن نگذشته باشد.

16

18470/ت26775هـ

24/4/1381

معافیت سودبازرگانی کالاهای اهدایی به فدراسیون فوتبال

17

16919/ت26164هـ

3/7/1381

تجویز ورود حداکثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلی

18

30566/ت27256هـ

20/7/1381

تسهیلات ویژه برای کالاهای قابل ورود و عرضه در فروشگاه ترکمنستان در شهر مشهد مقدس

19

45243/ت27723هـ

1/10/1381

شرایط تجویز ورود خودروهای تولید داخلی که قبلاً صادر گردیده است.

20

58299/ت28115هـ

4/12/1381

تجویز ورود شاسی متحرک مخصوص تولید ماشین‌های آتش‌نشانی بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی

21

65777/ت23410هـ

24/12/1381

واردات اقلام مورد‌نیاز تعمیر شناورها با معافیت از پرداخت سودبازرگانی

22

63738/ت28307هـ

28/12/1381

تجویز واردات انوع مرکبات

23

18758/ت28817هـ

10/4/1382

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

24

15570/ت28860هـ

11/4/1382

آیین‌نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری

25

28580/ت28985ک

26/6/1382

تخفیفات ترجیحی برای سودبازرگانی خودرو در صورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

26

816911/ت29059هـ

1/8/1382

شرایط صدور مجوز در مواقعی که کشورهای خاص مورد تحریم تجاری قرار می‌گیرند.

27

43247/ت27845هـ

4/8/1382

تفویض اختیار تعیین سودبازرگانی کالاهایی که قبل از نیمه اول سال 1380 ثبت سفارش شده ولی در همان سال دچار تغییرات در سودبازرگانی شده‌اند به کمیسیون ماده یک

28

61044/ت30798هـ

25/11/1382

ترخیص کالاهای ساخت کشور مغرب جهت شرکت در نمایشگاه اختصاصی تهران

 

 

تبصره 1) ـ مصوبات سال 1383 و 1384 (به‌استثنای مصوباتی که تا پایان سال 1383 و 1384 دارای اعتبار می‌باشند به قوت خود باقی است).

تبصره 2) - سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متکی به قانون وغیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.

این آیین‌نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.

ماده 47: *

موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:

1- ارسال کالابرای عرضه درنمایشگاههای خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.

2- صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور‌ کالا  می‌نمایند.

3- کالاهای اهدایی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولتهای دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسئول مربوط. کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به موسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها نیز مشمول این بند می‌گردد.

4- صادرکنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد(5%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفـای تعـهدات ضمانـت (گارانتـی) معافیـت این گونه صادر‌کنندگان از پیمان سپاری صرفاً به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود.

5 - صادرکنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.

6 - ارسال نمونه کالا به منظور بازار یابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.

7 - صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده.

8 - ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پرشده و مواد تبلیغاتی و  غیرتبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه‌های معرفی فعالیتها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاههای اجرایی و سازمانها و موسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و موسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

9 - کالاهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا می‌شود. 

 

مواد 11 و 17 مستخرجه از قانون حفظ نباتات
مصوب اردیبهشت ماه 1346

ماده 11:

واردکردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلی هرگونه نبات و قسمتهای نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزی است.

به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می‌شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه به خارج از کشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد‌شد.

ماده 17:

ورود و ساخت و تبدیل و بسته‌بندی و توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمون‌های نباتی و علف کشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشاورزی است.

ماده 9 آئین‌نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

ماده 9:

برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماریهای خطرناک نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری خواهد نمود.

1 ـ پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و کلیه قسمتهای مختلف این نبات)

2 ـ انواع سیب‌زمینی

3 ـ انواع بذر چغندر

4 ـ شلتوک

5 ـ نهال، قلمه و پیوند مرکبات

6 ـ نهال، قلمه و پیوند انواع اشجار میوه

7 ـ نهال، قلمه و میوه زیتون

8 ـ نهال و قلمه مو

9 ـ قلمه نیشکر

10ـ  نهال انواع سوزنی برگها

11ـ نهال موز و انبه و اواکادو

12ـ  نشاء توت‌فرنگی

13ـ بذور کنف، کاهو، ذرت خوشه‌ای، لوبیا، سوژا و یونجه

14ـ بذور توتون و تنباکو

15ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باکتریهای مضره

16ـ انواع میوه و مرکبات

توضیح:

چنانچه ورود هر یک از اقلام فوق‌الذکر ضرورت داشته باشد باید با توجه به مفاد تبصره‌های این ماده نسبت به کسب مجوز لازم اقدام گردد.

 

ماده 16 مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
مصوب تیرماه 1346

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و واردکننده نیر مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

 ماده 7 مستخرجه از قانون دامپزشکی کشور
مصوب سال 1350

ماده 7:

ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفه‌دار ـ اسپرم دام ـ فرآورده‌های خام دامی ـ داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی وسموم دامپزشکی و مواد غذائی متراکم و مکمل‌های غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صورت گیرد.

 

شماره 614- ق                                                                         تاریخ: 27/12/1379

قانون معافیت صادرات کالا و خدمات  از پرداخت عوارض

ماده واحده –  از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرائی، شهرداریها وشوراهای محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.

تبصره 1 ـ آئین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ مرجع تأیید کالاها و خدمات یاد شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ17/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی

 


* 1- مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 28/12/78  و مصوبه شماره 42959/ت25695هـ مورخ 2/11/80 هیات وزیران اصلاح گردیده است.

2ـ به موجب مصوبه شماره 43208/ت31585هـ مورخ 6/8/1383 هیأت وزیران، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترکیب اعضای کمیته موضوع این ماده اضافه شده است.

3ـ به موجب مصوبه شماره 25516/ت31203هـ مورخ 31/5/1383 نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان عضو کمیته دائمی موضوع این ماده اضافه شده است.

* - مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 25/10/79  هیات وزیران اصلاح گردیده است.

** - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت/ 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده‌است.

*** -  بموجب نامه شماره 5259/ 21092 مورخ 12/2/1380 دبیر هیأت دولت اصلاح شده است.

* - مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه 57716/ ت 17483 هـ مورخ 27/3/76 هیأت وزیران به این تبصره اضافه شده است.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت/ 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

** - بموجب نامه شماره 5259/21092 مورخ 12/2/80 دبیرهیأت دولت اصلاح شده است.

* - مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 18893/ت26844هـ مورخ 6/5/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

** - وفق رأی شماره 379 مورخ 17/7/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از مندرجات صدر بند (2) ماده
(10) که صدور کارت بازرگانی را در صلاحیت شعب اتاق بازرگانی در شهرستان‌ها و تهران قرار داده بود لغو و این وظیفه را در زمره حقوق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر نموده است.

*** - به‌موجب نامه شماره 5259 / 210 مورخ 12/2/80 دبیر هیأت دولت اصلاح شده است.

* - این ماده طی مصوبه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 اصلاح گردیده است.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت  21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

** - مفاد مواد (15)، (16) و (17) به موجب مصوبات شماره  28932/ت 17792 هـ  مورخ 6/5/77 و 41335/ت 20181 هـ مورخ 22/8/77 و 836 / ت 21446 هـ مورخ 10/5/78 وشماره27078/ت 21620 هـ مورخ 11/12/78 و  50705/ت23215 هـ  مورخ 10/11/79 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

*** - مفاد این تبصره مطابق مصوبه شماره 52282/ت27911هـ مورخ 2/11/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

* - مفاد این تبصره به موجب رأی شماره 232 مورخ 23/6/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

** - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 28113 / ت27124 هـ مورخه 12/6/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

*** -  مفاد این تبصره به موجب مصوبه مورخ 28/12/80 شورایعالی صادرات ملغی اثر می‌باشد.

* - بندهای یک، دو و سه طی مصوبه شماره 9428/ت32913هـ مورخ 21/2/1384 اصلاح شده است.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 53817 / ت 23716 هـ مورخ 26/11/79 و شماره 59174 / ت 21092 هـ مورخ
23/12/79 اصلاح گردیده است.

** - این تبصره به‌موجب مصوبات شماره 53817/ت 23716 هـ مورخ 26/11/79 و‌شماره 16910/ت 24818هـ مورخ 17/4/80 اضافه شده است و مصوبه شماره 6646/ت26477هـ مورخ 11/3/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 6646/ت26477 هـ مورخ 11/3/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

* - مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 هیات وزیران اصلاح گردیده است.

* - مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گردیده است.

* - مفاد بند مذکور مطابق  مصوبه شماره 3486/ت25747 هـ مورخ 11/3/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

* - مفاد بند مذکور مطابق مصوبه شماره 3486/ت 25747 هـ مورخ 1/2/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

** - مفاد بندهای مذکور مطابق مصوبه شماره 58821/ت25747 هـ مورخ 25/12/1380 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

* 1- مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره  59174/ت  21092 هـ مورخ 23 / 12/ 79 اصلاح و مطابق تبصره (3) مصوبه شماره 9135/ت26269هـ مورخ 5/4/81 هیأت وزیران در ارتباط می‌باشد:

ـ کلیه صادرکنندگان رأساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می‌باشند.

2- در حال حاضر کلیه کالاهای موضوع جداول پیوست این آیین نامه با رعایت شرایط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود می‌باشد.

* - مفاد این ماده مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا به ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به موجب مصوبه شماره 29331 مورخ 2/11/81 مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح گردیده است.

** - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 37502/ت27484 هـ هیأت وزیران مورخ 18/8/81 حذف گردیده است.

* - مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره 59174/ت21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گردیده است.

** - به موجب بخشنامه شماره 5280/100 مورخ 11/4/81 وزیر محترم بازرگانی، به استناد مصوبه شماره 80698ت19476هـ مورخ 28/12/76 هیأت وزیران مقررات کالای همراه مسافر به شرح ذیل اصلاح شده است:

1ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف بیست متر مربع مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت.

2ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر به کشور امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در سقف مندرج در بند (1) بلامانع است.

تبصره ـ خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهای زیارتی عراق، سوریه و عربستان سعودی به منظور جلوگیری از مشکلات و تبعات بعدی کماکان ممنوع می‌باشد.

3ـ خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوایی از مرزهای زمینی و دریایی نیز مجاز می‌باشد.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ  23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

** - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ  23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

*- 1ـ مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ 23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

2ـ به موجب ماده 16 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلاتی در مورد ورود بدون انتقال ارز ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی داده شده است.

*- مفاد این بند مطابق مصوبه 3486/ ت 25747 هـ مورخ 1/2/ 81 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

*- مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 29863/ ت 27163 هـ مورخ 23/6/ 81 هیأت محترم وزیران اضافه شده است.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ 23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گردیده است.

* - بموجب مصوبه شماره 71028/ت30348هـ مورخ27/12/1382 هیأت محترم وزیران تنفیذ شده است.

* - این ماده طبق مصوبه 28/12/80 شورای عالی صادرات حذف به شرح ذیل اصلاح شده است:

صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف است.

 

کد خبر 253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 1 + 1 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • فرشید یزدان دوست IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
   شرکت بازرگانی کندو در زمینه صادرات و واردات و ترخیص کالا می تواند به شما یاری رساند شماره تماس : 09128451388