سیگنال های مثبت بازارساز برای بازگشت به کانال ۱۱ هزارتومان

اگر واقعه جدیدی رخ ندهد بانک مرکزی با قدرت می تواند نرخ ارز را به کانال ۱۱هزارتومان بازگرداند. یک دوره طولانی بانک مرکزی از طریق حضور در بازار نقدی قیمت ها را کنترل می کرد و حضورش در بازار حواله کم رنگ بود و از سوی دیگر وجود اخبار موثر و مهم مانند تاثیرگذاری کانادا در بازار ارز ایران و برخی اخبار که از لحاظ تبلیغاتی مهم بودند ولی به لحاظ فنی اثری ندارند مانند تصویب یا عدم پذیرش FATF فضایی را به وجود آورد که مداخله کنندگان در بازار بتوانند آرامش نسبی بازار را دچار تلاطم کنند.

به گزارش اگزیم نیوز درهفته های پایانی سال تب و تاب بازار ارز بعد از مدت ها تجربه آرامش نسبی دلار را که به واسطه سیاست های بانک مرکزی در مرز 10 هزارتومان مانده بود دوباره بر مدار افزایشی به کانال 14 هزارتومان رسیده که متعاقب آن سکه نیز با رشد قیمت به 5 میلیون تومان رسیده است.

اما روز گذشته رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه نرخ دلار باز به کانال 11 هزار تومان باز می گردد، از بازارسازی جدید خبر داد و اینکه افزایش بیشتر نرخ دلار برای وارد کننده مقرون به صرفه نخواهد بود.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه 11 و نیم میلیارد یورو در نیما عرضه شده و قیمت یورو 11 هزار تومان است در حالی که در بازار آزاد به قیمت 15 هزارتومان عرضه می شود،خاطریادآورشد: جو پایان سال، خبرهای بد مربوط FATF بازار را کمی متشنج کرد و  نرخ ارز بالاتر رفت. بازار متشکل ارزی که می تواند در زمینه ثبات بخشی به این بازار بسیار تاثیرگذار باشد نیز آماده است اما صلاح بر این است که از اواسط فروردین شروع به کار کند.

به گفته و‌ی، بازار متشکل ارزی که قرار است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت نقدی راه‌اندازی شو‌د،‌ سیاست‌گذاری درستی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ا‌ما باید بر‌ا‌ی بخش حواله اقدام دیگری ترتیب داد.

و‌ی در پا‌سخ به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سؤ‌ا‌ل که چگونه می‌توانیم یک نرخ ثابت ارز داشته با‌شیم، گفت: در شرایط کنترل ارز حضور ما‌لی بانک مرکزی در بخش حواله لازم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در شرایط تحریمی داشتن یک حساب به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منظور چندان منطقی نیست. پاشنه آشیل طرح تثبیت قیمت ارز در شرایط فعلی زمانی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سقفی بر‌ا‌ی نرخ ارز در بازار آزاد قابل تصور نباشد.

وی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه داد: تا وقتی دورنمای افزایش قیمت وجود نداشته با‌شد، تثبیت نرخ ارز شدنی نیست و به نظر می‌رسد درگام اول باید استراتژی بازار ارز طراحی شو‌د تا مشخص شو‌د که چه کاری باید انجام دهیم و چه اهدافی داریم.

اما افت و خیزهای قیمتی درحالی این روزها بار دیگر حال و هوای ارزی بازار را به هم ریخته که سیاستگذار پولی پیش از این بسته‌های متنوعی را در راستای مقابله با ‌محرک‌های ارزی بازار ارائه و اقدام به عرضه گسترده ارزی در بازار کرده، ولی رشد تقاضای ارزی بازار بیش از اقدامات بازارساز تاثیر گذار بوده است.

درهمین زمینه مجید شاکری، اقتصاددان و کارشناس مسایل ارزی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه اقدامات اخیر بازارساز در روزهای اخیر می تواند سیگنال های مثبتی را ارایه کند و بازار را با آرامش همراه کند، اظهار داشت: اگر واقعه جدیدی رخ ندهد بانک مرکزی با قدرت می تواند نرخ ارز را به کانال 11هزارتومان بازگرداند. این مسئله از چند بعد قابل بررسی است اول اینکه یک دوره طولانی بانک مرکزی از طریق حضور در بازار نقدی قیمت ها را کنترل می کرد و حضورش در بازار حواله کم رنگ بود به همین دلیل این بازار دچار گرفتاری های متعدد به دلایل تحریمی و غیر تحریمی شد و بخش اثرگذار در شرایط فعلی نیز مربوط به شرکت های داخلی است.

به گفته شاکری از یک سو دوره طولانی عدم حضور بازارساز در بازار حواله و از سوی دیگر وجود اخبار موثر و مهم مانند تاثیرگذاری کانادا در بازار ارز ایران و برخی اخبار که از لحاظ تبلیغاتی مهم بودند ولی به لحاظ فنی اثری ندارند مانند تصویب یا عدم پذیرش FATF فضایی را به وجود آورد که مداخله کنندگان در بازار بتوانند آرامش نسبی بازار را دچار تلاطم کنند.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط کسانی که رویکرد تکنیکال داشتند مانند سفته بازان وارد بازی شدند، افزود: در مقطعی بازار کاملا در سطوح حمایتی تکنیکال کار کرد و شفافیتی ایجاد کرد که تکنیکال کارها در تساوی وقایع جاری توانستند اقدامات مورد نظر خود را اجرایی کنند اما با محوریت FATF با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این اثر تکنیکال از بین رفت.

این کارشناس مسایل ارزی با تاکید براینکه در روزهای گذشته بارها این گزاره مطرح شده که بانک مرکزی با هدف فشار آوردن بر مجمع تشخیص عمدا بازار ارز را رها کرده، اما این گزاره به هیچ‌وجه با گزاره‌های میدانی تطابق ندارد، خاطرنشان ساخت: در مهم‌ترین روزها که دقیقا همراه با تعویق رای مجمع درباره پالرمو بوده بانک نه تنها بازار را رها نکرد بلکه حضور کاملا فعال داشت به گونه ای که فقط در یک روز قیمت صرافی‌های بانکی را یک‌بار ٣٠٠ و بار دوم ٣4٠ تومان افزایش داده است.

وی در ادامه افزود: افزایش نرخ صرافی‌های بانکی یک پیش‌نیاز حیاتی برای بستن فرصت آربیتراژی بین صرافی‌های بانکی و بازار آزاد و آغاز فرآیند کاهش قیمت بازار آزاد از طریق تزریق موازی است. در واقع افزایش قیمت صرافی‌های بانکی نه برای افزایش نرخ ارز، بلکه برای کاهش نرخ آن است. براین اصل با وجود فضاسازی غیرفنی مبنی بر اعطای آخرین فرصت به ایران توسط FATF و بازگشت احتمالی کانترمژر بعد از چهار ماه بانک به جای همراهی با این موج، ضمن افزایش هزار تومانی نرخ صرافی‌های بانکی اقدام به تزریق درهم کرد. این امر نشان می دهد که هیچ عامل سیاسی‌ای نمی‌تواند بانک را قانع کند که نرخ را روی این اعداد رها کند چرا که تبعات آن برگشت‌ناپذیر و یا همراه با هزینه های سنگین است.

شاکری با بیان اینکه موضوع  FATF اثر فنی بربازار ارز ندارد و بیشتر جنبه خبری و روانی است، تصریح داشت: تعویق اعلام تصمیم در این زمینه و موکول شدن آن به سال آینده فرصت لازم را برای فضاسازی جدید به بانک مرکزی خواهد داد ضمن اینکه با یک سری کانکشنی که در بخش حواله ایجاد کرده مانند آنچه که با ژاپن انجام شد و آنچه که درعراق انجام شد، برنامه های بازارساز به سمت اجرایی شدن پیش رفت و تا حد زیادی به هدف ترسیم شده نزدیک کرد. براین اساس فرض اینکه بانک مرکزی می تواند بازار ارز را به کانال 11 هزارتومان بازگرداند فرض واقع بینانه ای است که سیگنال دهی های رییس کل هم در این بازه زمانی بسیار موثر بوده است.

این اقتصاددان مهمترین خبر تاثیرگذار در به ثبات رسیدن دوباره بازار ارز را در روزهای اخیر تشکیل بازار متشکل ارزی دانست و گفت: این بازار اثر بسیار زیادی در ایجاد توازن دارد یعنی نوسانات و نه لزوما افزایش و یا کاهش بازار را هدف قرار می دهد. در اصل با کاهش سرعت نوسانات شانس بازار آزاد را برای اینکه پایه قیمت را بالا و پایین کند کاملا از بین می برد.

 

کد خبر 26655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =