سیگنال های رکودی در بخش ساختمان

شاخص قیمت فعالیت های صنعتی در ایران نزدیک به ۲ درصد کاهش یافته که به رغم رکود بالایی که در این بخش وجود دارد پتانسیل مناسبی را برای حرکت اقتصاد ایجاد می کند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده نهاده های ساختمانی مسکونی شهر تهران را در فصل زمستان و کل سال ۹۴ منتشر کرد.

براساس این گزارش، شاخص کل قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه 90 در سال 94 برابر با ۱۷۷.۲  است که نسبت به سال قبل ۱.۸ درصد کاهش داشته است.

نزول شاخص بهای تولید ساختمانی در سال گذشته حاکی از فشار رکود بر صنعت ساختمانی کشور است. کاهش سطح مبادلات مسکن و در نتیجه آن فقدان تقاضای مواد اولیه ساختمانی در کنار روند نزولی تورم مصرفی موجب شده است تا قیمت مصالح در سال 94 نه تنها افزایش نیابد بلکه دچار یک نزول نسبی شوند.

در ادامه این گزارش آمده است، شاخص کل قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل های بهار، تابستان و پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ نیز به ترتیب برابر با ۱۷۸.۳، ۱۷۸.۷، ۱۷۶.۱ و ۱۷۵.۷ بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۹، ۰.۲، ۱.۴-، و ۰.۲- درصد افزایش داشته است.

 

                                               

تفکیک گروه های این شاخص نیز بصورت زیر گزارش شده است: 

شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷۹.۱ است که نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

 شاخص گروه «گچ و گچ کاری» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۵.۶ است که نسبت به سال قبل ۰.۷درصد کاهش داشته است.

همچنین شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶۷.۱ است که نسبت به سال قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه «موزاییک، کاشی و سرامیک» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷۷.۶ است که نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «سنگ» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۶.۷ است که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

شاخص گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۳.۹ است که نسبت به سال قبل ۲۱.۴ درصد کاهش داشته است.

 شاخص گروه «چوب» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶۶.۸ است که نسبت به سال قبل ۱۲.۸درصد کاهش داشته است.

بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، شاخص گروه «ایزوگام، قیرگونی و آسفالت» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۵.۱ است که نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص گروه «شیرآلات بهداشتی» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۷.۷ است که نسبت به سال قبل ۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق های حرارتی» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۴.۱ است که نسبت به سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۴.۷ است که نسبت به سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «نقاشی ساختمان» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۱.۸ است که نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «تاسیسات برقی» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۱۶.۵ است که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «شیشه» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸۷.۱ است که نسبت به سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «خدمات» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۴.۸ است که نسبت به سال قبل ۱۱.۶ درصد افزایش داشته است.

 

                                   

تورم تولیدی فصلی در زیربخش های ساختمان در سال 94 نیز بصورت زیر است:

شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۸۰.۷، ۱۸۰.۹، ۱۷۶.۴، ۱۷۸.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۹، ۰.۱، ۲.۵-و ۱ درصد افزایش داشته است.

از سویی، شاخص گروه «گچ و گچ کاری» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۹۶.۴، ۱۹۴.۲، ۱۹۶.۷ و ۱۹۵.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۵، ۱.۱-، ۱.۳ و ۰.۷- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۶۷.۸، ۱۶۶.۹، ۱۶۶.۴ و ۱۶۷.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۶-، ۰.۵-، ۰.۳- و... و. ۰.۵ کاهش داشته است.

شاخص گروه «موزاییک، کاشی و سرامیک» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۷۶.۷، ۱۷۷.۸، ۱۷۸ و ۱۷۸ که نسبت به فصل قبل ۰.۳، ۰.۶، ۰.۱ و ۰ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «سنگ» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۰۷.۳، ۲۰۷.۳، ۲۰۶ و ۲۰۶.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۲، ۰، ۰.۶- و ۰.۱ درصد تغییر کرده است.

شاخص گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۳۳.۲، ۱۲۸.۲، ۱۱۸.۵ و ۱۱۵.۷ که نسبت به فصل قبل ۳.۵-، ۳.۷-، ۷.۶- و ۲.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «چوب» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۶۴.۸، ۱۶۵.۴، ۱۶۸.۱ و ۱۶۸.۸ که نسبت به فصل قبل ۰.۴، ۰.۴، ۱.۶ و ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «ایزگام، قیرگونی و آسفالت» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۰۱.۹، ۱۹۶.۹، ۱۹۸.۱ و ۱۸۳.۵ که نسبت به فصل قبل ۱، ۲.۵-، ۰.۶ و ۷.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیرآلات بهداشتی» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۲۷.۶، ۲۲۷.۶، ۲۲۷.۷ و ۲۲۸.۱ که نسبت به فصل قبل ۰.۲-، ۰، ۰ و ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق های حرارتی» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۰۷.۴، ۲۰۶.۱، ۲۰۱.۹ و ۲۰۱.۱ که نسبت به فصل قبل ۱.۸، ۰.۶-، ۲- و ۰.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۳۶.۶، ۲۳۴.۳، ۲۳۴.۳ و ۲۳۶.۵ که نسبت به فصل قبل ۰.۷، ۰.۳، ۰ و ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «نقاشی ساختمان» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۳۲.۴، ۱.۲۳۲، ۲۳۱.۱ و ۲۳۱.۶ که نسبت به فصل قبل ۰.۳، ۰.۲-، ۰.۴ و ۰.۲ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «تاسیسات برقی» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۱۸.۳، ۲۱۷.۵، ۲۱۵.۶ و ۲۱۴.۶ که نسبت به فصل قبل ۰.۹، ۰.۴، ۰.۹ و ۰.۵- درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «شیشه» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۸۴.۵، ۱۸۷.۳، ۱۸۷.۳ و ۱۸۹.۳ که نسبت به فصل قبل ۴.۴، ۱.۵، ۰ و ۱.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۸۹.۹، ۱۹۵.۷، ۱۹۶.۶ و ۱۹۶.۹ که نسبت به فصل قبل ۷.۷، ۳، ۰.۵ و ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

 

                                                                                                      

کد خبر 9582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =