رشد ۲۰ درصدی بدهی های دولت

میزان دارایی های خارجی بانک ها در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ۵۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲,۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش اگزیم نیوز، تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان میدهد که میزان دارایی های خارجی بانک ها در 10 ماهه نخست سال جاری به 5663 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 2,7 درصد کاهش یافته است.

 بدهی دولت 20 درصد رشد کرد

این آمارها بیانگر آن است که میزان بدهی بخش دولتی با 20 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال 1394 به رقم 2086,7 هزار میلیارد ریال شده است. براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با 19.3 درصد افزایش رقم 8782.5 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش مانده سپرده بانک ها و موسسات اعتباری در 10 ماهه نخست امسال را با 19,8 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 1289.3 هزار میلیارد ریال اعلام و تأکید کرده که این رقم نسبت به دی 1394، 21.2 درصد رشد یافته است.

در مدت زمان مشابه میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه سال گذشته 8,2 درصد افزایش به 365.8 هزار میلیارد ریال رسید.

بانک مرکزی دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در 10ماهه ابتدای امسال را 2305.4 هزار میلیارد ریال بدون تغییر نسبت به اسفندماه 94 اعلام کرد. اسکناس و مسکوک نیز با افزایش 28 درصدی نسبت به پایان سال گذشته 108.9 هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل سپرده قانونی و دیداری نیز با رشد 19.8 درصد نسبت به اسفندماه 94 به 1289.3 هزار میلیارد ریال رسید.

در بخش بدهی ها نیز سپرده های بخش غیردولتی 11641.9 هزار میلیارد ریال است که رشد 18.8 درصد نسبت به پایان سال گذشته و 26.6 درصد نسبت به پایان دی ماه پارسال نشان می دهد.

وام ها و سپرده های ارزی در این بخش هم در 10 ماهه امسال 1809.5 هزار میلیارد ریال است که به ترتیب رشد 1.8 درصد و 6.5 درصد را تجربه کرده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در این مدت به رقم 8697.4 هزار میلیارد ریال با رشد 19.3 درصد، بانکهای تجاری 1315.3 هزار میلیارد ریال با رشد 18.4 درصد، بانکهای تخصصی 2011.4 هزار میلیارد ریال با رشد 10.5 درصد، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 5370.7 هزار میلیارد ریال با افزایش 23.1 درصد رسید.

 عملکرد بانک های تجاری به روایت بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری در پایان دی ماه سال جاری به 323,0 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6.1 درصد کاهش یافته است.

براساس این آمار سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش 20.9 درصد به 235.2 هزار میلیارد ریال رسید.

هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه 1395 نسبت به اسفند ماه سال گذشته با افزایش 68,6 درصدی به 47.7 هزار میلیارد ریال رسید.

سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه 1395 به 1094,2 هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه 1394 رشد 9.3 درصدی داشت.

 همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری با 14,2 درصد رشد نسبت اسفندماه سال 1394 به رقم 384.8 هزار میلیارد ریال شد.

بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با 18,8 درصد افزایش رقم 1356.9 هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. بر همین اساس جمع دارایی‌های بانک‌های تجاری در دی ماه 1395 به 3441,8 هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین در بخش بدهی‌های بانک های تجاری، سپرده های بخش غیردولتی نسبت به اسفند 94 به 2159,4 هزار میلیارد ریال رسید و افزایش 25.1 درصدی داشت.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه 1395 نسبت به اسفند ماه 94 با افزایش 11.8 درصدی به 155.2 هزار میلیارد ریال رسید.

براساس گزیده آمارهای دی ماه 1395، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌های تجاری نسبت به اسفند ماه 94 افت 38.7 درصدی داشت و به 80,5 هزار میلیارد ریال رسید. وام‌ها و سپرده‌های ارزی بانک‌های تجاری نیز در همین مدت با رشد 17.7 درصدی به 229.2 هزار میلیارد ریال رسید.

جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه 1395 نسبت به اسفند 94 رشد 12.9 درصدی داشت و 3441,8 هزار میلیارد ریال اعلام شد.

 در بانک های تخصصی چه می گذرد؟

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی نیز در پایان دی‌ماه سال جاری به 533,8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته 4.5 درصد افزایش یافته است.

براساس این آمار سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش 16 درصد به 89,9 هزار میلیارد ریال رسید.

هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه 1395 نسبت به اسفند ماه سال گذشته با کاهش 5,8 درصدی به 9.8 هزار میلیارد ریال رسید.

سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه 1395 به 1094,2 هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه 1394 رشد 9.3 درصدی را تجربه کرد.

 همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با 23,5 درصد رشد نسبت اسفندماه سال 1394 به رقم 475.9 هزار میلیارد ریال شد.

بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک های تخصصی با 10,5 درصد افزایش رقم 2015.1 هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. جمع دارایی های بانک های تخصصی در دی ماه 1395 به 3624.1 هزار میلیارد ریال رسید.

در بخش بدهی های بانک های تخصصی، سپرده های بخش غیر دولتی نسبت به اسفند 94 به 1143,5 هزار میلیارد رسید و افزایش 14.4 درصدی داشت. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه 1395 نسبت به اسفند ماه 94 با افزایش 4 درصدی به 595.5 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

براساس گزیده آمارهای دی‌ماه 1395، وام ها و سپرده های بخش دولتی نزد بانک های تجاری نسبت به اسفند ماه 94 افت 5,3 درصدی داشت و به 120.6 هزار میلیارد ریال رسید. وام ها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در همین مدت با رشد 6.2 درصدی به 403.5 هزار میلیارد ریال رسید.

جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه 1395 نسبت به اسفند 94 رشد 8,5 درصدی داشت و رقم 3624.1 هزار میلیارد ریال اعلام شد.

دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی 

بر اساس خلاصه دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی  که  توسط بانک مرکزی منتشر شده است نیز بدهی بخش دولتی تا پایان دی ماه  سال جاری به 631.4 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 27.3 درصد افزایش یافته است.

همچنین بدهی بخش غیر دولتی در 10 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 5410.5 هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی 23.1 درصدی نسبت به اسفندماه سال 1394 است.

مجموع بدهی این بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 341.3 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 173.7 درصد رشد داشته  است.

کد خبر 19973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 8 =