بار رشد اقتصاد جهان بر دوش نوظهورها

نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۴ رقم ۳.۴ درصد بود که سهم اقتصادهای نوظهور در این رقم بیشتر است

بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصادی در سال 1393 به بررسی مهمترین وقایع اقتصاد جهان در سال 2014 میلادی پرداخته است. بر اساس این کشور نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال 3.4 درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد کشورمان 0.4 واحد درصد بالاتر است. بر این اساس باید گفت اگرچه اقتصاد ایران در سال گذشته از رکود طولانی مدت خارج شد اما همچنان از میانگین نرخ رشد اقتصادی دنیا پایین تر است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، بر اساس این گزارش رکود اقتصادهای نوظهور و رشد اقتصادهای پیشرفته جهان باعث شد میانگین نرخ رشد اقتصاد دنیا به این رقم برسد با این حال همچنان بیش از سه چهارم بار رشد اقتصادی دنیا هنوز بر دوش اقتصادهای نوظهور است.

كاهش بهره وري، شوكهاي وارد بر اقتصاد جهان مانند كاهش قيمت نفت، تغييرات نرخ ارز بر اثر تغييرات واقعي يا انتظاري ساستهاي پولي و نيز عوامل خاص كشوري و منطقه ای از مهمترین موضوعاتی بودند که بر اقتصاد جهان در سال 2014 اثر گذاشته اند.

بر اساس این گزارش در نيمه اول سال 2014، نرخ رشد در اقتصادهاي مختلف پايينتر از سطوح پيش بيني شده تحقق يافت كه به دليل عملكرد كمتر از انتظار رشد اقتصادي در آمريكا، سطح ضعيف فعاليتها در كشور روسيه و اقتصادهاي مستقل مشترك المنافع، رشد ضعيف اقتصادي در حوزه آمريكاي لاتين به ویژه  برزيل، ركود اقتصادي در حوزه يورو، افزايش كمتر از انتظار توليد ناخالص داخلي در ژاپن و عملكرد ضعيف اقتصاد چين در فصل اول سال بود. در نيمه دوم سال 2014، نرخ رشد در اقتصادهاي مختلف حاكي از تفاوتهاي قابل ملاحظه در عملكرد اقتصادها بود؛ به گونه ای كه بهبود اقتصادي آمريكا بسيار بيشتر از انتظار بود، در حالي كه عملكرد اقتصادي در ساير مناطق جهان پايين تر از سطوح پيش بيني شده بود.

 نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سه فصل آخر سال 2014 بر اثر عواملي همچون رشد مصرف، اشتغال و كاهش قيمت نفت به متوسط سالانه 4 درصد رسيد. با اين حال، اقتصاد ژاپن به دنبال عملكرد ضع ني يف در مه دوم سال، به نرخ رشد اقتصادي حدود صفر درصد در سال 2014 دست يافت. در حوزه يورو نيز سطح فعالیت ها در اواسط سال 2014 ضعیف تر از انتظار بود، اگرچه از فصل چهارم اين سال و اوايل سال 2015 نشانه هايي از بهبود اقتصادي در اين حوزه مشاهده شد.

 در مجموع، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2014 بدون تغيير نسبت به سال گذشـته بـه 4/3 درصـد رسـيد. نـرخ رشـد اقتصادهاي پیشرفته با 4/0 واحد درصد افـزايش بـه 8/1 درصـد بالغ گرديد و نرخ رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه نيز با 4/0 واحد درصد كاهش به 6/4 درصد رسيد. كاهش قيمت مواد اوليه به ويژه سقوط قيمت نفت خـام در سـال 2014 بـه كـاهش فشـارهاي تـورمي در سـطح جهـان انجاميد؛ به گونه اي كه نرخ تـورم جهـاني از 9/3 درصـد در سـال 2013 به حدود 5/3 درصد در سال 2014 كاهش يافـت. قیمت مواد اوليه از سپتامبر اين سـال دچـار تنـزل شد كـه بخـش عمده ای از آن ناشي از كاهش قيمت انرژي به ويژه سقوط قیمت نفت خام بود. قیمت گـاز طبيعـي و زغـال سـنگ نيـز بـه ميـزان كمتـري دچـار كـاهش شـد. سـايـر مـواد اوليه نظيـر فلـزات و محصولات كشاورزي نيز با كاهش قیمت مواجـه شـدند.

در اين سال جريان هـاي ورودي و خروجی سرمايه در اقتصادهاي پیشرفته در سطوحي مهار شده و همجهت با روند سال هاي نخست پس از بحران جهاني باقي ماند. با وجـود قوي بودن جريانهاي ورودي و خروجی سـرمايه در اقتصـادهاي نوظهور و در حال توسعه در نيمـه اول سـال، بـه دليل فشارهاي ژئوپولیتيک و نگرانی در مورد چشـم انـداز ضـعيف رشـد اقتصادي به ويژه در اقتصادهاي صادركننده مـواد اوليه ايـن دو جريان در نيمه دوم سال دچار كاهش شدند.

نرخ بيكاري در فوريـه سـال 2014 بـه 5/5 درصد كاهش يافت كه در مقايسه با سال قبل از آن نشـان دهنـده كاهشي معادل 2/1 واحد درصد بود. از طرفی شاخص قيمت مصرف كننده در ايـن سـال تنهـا بـه ميزان 1/0 واحد درصد نسبت به سال قبل افزايش يافـت. سـطح دستمزد واقعي در سال 2014 نیز بـه ميـزان كمتـر از 1 درصـد افزاييش یافت.

در این بین نرخ رشد اقتصادي آمریکا در سـال 2014 به 4/2 درصد رسيد كه نشان دهنده افزايشـي معـادل 2/0 واحد درصدی نسبت به سال 2013 بود. در طرف دیگر کانادا قرار دارد که بر اساس آمارهای بانک مرکزی عملكــرد اقتصــادي این كشــور در ســال 2014 در سطوحي قوي قرار داشت كه عمدتاً ناشي از بهبود اقتصاد آمريكا، كاهش نرخ ارز و تقاضاي بالاي انرژي بود. این عوامل به افـزايش سطح صـادرات ايـن كشـور انجاميـد.

رشـد اقتصـادي در كشـور انگلستان نيز در سطوحي قوي حفظ شد و از 7/1 درصد در سال 2013 به 6/2 درصد در سال 2014 افزايش يافت . سطح فعالیت ها در حوزه يورو در اواسط سال 2014 بـه دليل تنزل سرمایه گذاري بخش خصوصي در كشورهاي این حوزه به استثناي ایرلند، اسپانيا و آلمان ضعیف تر از انتظار بود؛ هرچند از فصل آخر اين سال علایمی از بهبود ملاحظه گرديد كه عمـدتاً ناشي از بهبود مصرف در نتيجـه كـاهش قيمـت نفـت و افـزايش خالص صادرات بـود.

رشـد اقتصـاد در اقتصـادهايي كـه داراي مشكلات مربوط به سطح بالاي بدهي يو نـرخ ب كـاري بـوده و بـا محدود تي هاي اعتباري مواجه بودند، ضـع في تـر بـود. نـرخ رشـد اقتصادي ايـن حـوزه در سـال 2014 بـه 9/0 درصـد رسـيد كـه نشاندهنده افزايشي معـادل 4/1 واحـد درصـد نسـبت بـه سـال 2013 بود. نرخ تورم نيز با 9/0 واحد درصـد كـاهش نسـبت بـه سال قبل به 4/0 درصد رسيد . به دنبال عملكرد ضعي يف اقتصاد كشـور ژاپـن در نيمـه دوم سال، نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2014 بـه منفی 1/0 واحد تنزل يافت كه نشـان دهنـده كاهشـي معـادل 7/1 واحـد درصـد نسبت به سال 2013 بود.

 دلايل عمده اين امر به افـزایش سـطح ماليات بر مصرف كه به كاهش بيش از انتظار مصـرف انجاميـد و نیز تنزل سطح سرمایه گذاري در بخش مسكن مربوط بود. تغييرات نرخ ارز در اقتصادهاي پیشرفته در اين سال بالا بود؛ به گونه ای كه در ميان ارزهاي اصلي، نرخ دلار با افزايش عمده و ارزهايي همچون يورو و يـن بـا تنـزل قابل ملاحظه ای مواجه شدند. دلايل عمده این امر تفاوتهاي قابل ملاحظه سياست پـولي در ايـن اقتصـادها بـود؛ چـرا كـه انتظـار می رفت سياست نرخ بهره با حاشيه صفر در اقتصاد آمريكـا كنـار گذاشته شود، در حالي كه چنين چشم اندازي در اقتصادهاي ژاپن و حوزه يورو مشهود نبود. در مجمـوع، نـرخ رشـد اقتصـادهاي پيشـرفته در سـال 2014 به 8/1 درصد بالغ شد كه نشان دهنده افزايشي معادل 4/0 واحد درصد نسبت به سال گذشته بود. نرخ تورم در اين اقتصادها نيز بدون تغيير نسـبت بـه سـال گذشـته در سـطح 4/1 درصـد قرار گرفت .

کد خبر 4492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 9 =