معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت